Záróvizsga:

A záróvizsgára bocsátás feltétele a mintatantervben rögzített valamennyi tantárgy, beleértve a szabadon választott tantárgyakat is (minimum 210 kreditpont), valamint minden, a tanterv szerinti kritérium feltétel (2 félév testnevelés, 6 hét szakmai gyakorlat) teljesítése és a szakdolgozat beadása. A záróvizsgára a hallgatónak jelentkeznie kell a Neptunban (ügyelve a Tanszék nevének helyes kiválasztására), a Tanszéken pedig a záróvizsga-felelősnél (Soltész Tamás).

A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és három tantárgy vagy tantárgycsoport vizsgájából áll. (A több féléven át oktatott, azonos elnevezésű tantárgyakat lehet egy tantárgycsoportnak tekinteni, pl. Vasúti menedzsment I. és II.) A vizsgatárgyakat a hallgató a szakdolgozat-készítés kezdetekor választhatja ki. A tantárgyak nem tartozhatnak ugyanahhoz a modulhoz (pl. csak szakos vagy csak szakirányos tárgyak), továbbá együttes kreditértékük minimum 15 pont kell, hogy legyen. A tárgyak félévi követelményeire vonatkozóan nincs előírás (vizsgás vagy évközi jegyes tárgy is lehet). A Tanszék által ajánlott vizsgatárgy-hármasok az oldal alján lévő hivatkozásra kattintva érhetők el.

A záróvizsga-időszak a vizsgaidőszak utolsó két hete; őszi félévben ezen kívül – az MSc-re való jelentkezés határideje miatt – a vizsgaidőszak első januári hete is.

A záróvizsga-beosztás a záróvizsga tárgyaktól és a bizottságok összetételétől függ, azon változtatni nem lehet. A végleges vizsgabeosztást a Tanszék a honlapon hozzáférhetővé teszi. A kiírást a saját érdekében mindenki kísérje figyelemmel, mert a vizsga időpontjáról a hallgatók külön személyes értesítést nem kapnak!

A záróvizsga lebonyolítása:

A záróvizsga két részből áll: a szakdolgozat védéséből és a záróvizsga tárgyakból tett szóbeli vizsgából. A záróvizsga tantárgyak a szakdolgozat feladatlapon szerepelnek, ezeket a tévedések elkerülése érdekében célszerű ellenőrizni! A kiírt vizsgatárgyakon változtatni nem lehet.

A záróvizsga előtti napokban a hallgatónak meg kell kapnia a szakdolgozat bírálat egy példányát, hogy a védésre fel tudjon készülni. Megvédeni csak olyan dolgozatot lehet, amely – az összefoglalóval együtt – legalább 2 nappal a vizsga előtt fel lett töltve a diplomaterv-portálra, a nyomtatott példány pedig (aláírt értékelő lappal és bírálattal együtt) le lett adva a témavezetőnél vagy a záróvizsga jegyzőjénél.

A szakdolgozat ismertetésére és védésére úgy kell felkészülni, hogy az mintegy 10-12 percig tartson és elsősorban a hallgató saját munkáját, eredményeit emelje ki.

A záróvizsga lebonyolításáról a tanszéki konzulens ad további információt, illetve ő nyújt segítséget a szakdolgozat védésére való felkészüléshez. A záróvizsgán tábla és projektor mindig rendelkezésre áll. Amennyiben a szakdolgozat ismertetéséhez valamilyen speciális szoftverre is szüksége van a hallgatónak, igényét legkésőbb a védés előtt 2 munkanappal jelezze. A záróvizsga jegyzőkönyv vezetője (jegyző) gondoskodik a felszerelésekről, de a technikai problémák megelőzése érdekében az elkészített prezentációt és programot feltétlenül ki kell próbálni a vizsga előtt a megfelelő számítógépen. Ennek lehetőségéről a jegyző ad tájékoztatást.

A záróvizsga kezdete előtt 15 perccel minden aznapra beosztott hallgatónak az alkalomhoz illő öltözetben meg kell jelennie, függetlenül a vizsgázók kiírt sorrendjétől. A vizsgázók sorrendjét, és a záróvizsga befejezésének várható időpontját a vizsgabizottság elnöke a vizsga kezdetekor hirdeti ki. A záróvizsga eredményhirdetésére az aznapra beosztott összes hallgató vizsgájának befejezése után kerül sor, amelyen minden hallgatónak jelen kell lennie.

Az oklevél minősítése:

Az oklevél eredményét az a), b), és c) részeredmények összegeként kell kiszámítani:

a)      a teljes tanulmányi időszakban megszerzett súlyozott tanulmányi átlag 0,5-tel szorozva,

b)      a szakdolgozat érdemjegye 0,3-mal szorozva,

c)       a záróvizsga érdemjegyeinek átlaga 0,2-vel szorozva.

 A sikeres záróvizsga után kérésre a KTH igazolást állít ki az oklevél megszerzéséről, így az a diploma átvétele előtt is igazolható. Aki a záróvizsga idején nem rendelkezik még az előírt nyelvvizsgával, az annak megszerzése után kaphatja meg az oklevelet.

2017. február 6.

Tájékoztató
Ajánlott tantárgyhármasok   
Záróvizsga tételek  

 

Go to top