A Diplomaterv c. tantárgy felvételének feltétele a mintatantervben szereplő valamennyi kötelező és kötelezően választandó tantárgy teljesítése, valamint minimum 90 kredit összegyűjtése, és a nappali tagozat esetén a kritérium tantárgyak (Testnevelés és 4 hetes szakmai gyakorlat) teljesítése (ld. tanterv kiegészítés).  A Diplomatervezés tantárgy felvételével egyidejűleg egyéb mintatanterv szerinti tantárgy felvételére – a követelményekből is kifolyólag – nincs mód.

A diplomaterv elkészítésére jelentkezni – a tantárgy Neptunban történő felvételén kívül – a dolgozat adatainak megadásával kell. Ehhez a Tanszék kérdőívet küld ki a tantárgyra jelentkezetteknek legkésőbb a regisztrációs héten, amelyet a megadott határidőig ki kell tölteni.

A diplomaterv témaköre ajánlott, hogy a szakmai gyakorlatéval azonos legyen. Aki nem a gyakorlati témáját viszi tovább, annak saját magának kell témát és külső konzulenst találnia. (A Tanszék csak szakmai gyakorlat-témákat kér be a külső partner cégektől.) 

A diplomaterv elkészítéséhez a Tanszéken kijelölt témavezető (konzulens) oktató, és a szakmai gyakorlat cégének dolgozója (külső konzulens) ad támogatást. A kijelölt tanszéki konzulensnél a 2. oktatási hét végéig kell jelentkezni. A dolgozat vázlatát a témavezetővel egyeztetve a 4. oktatási hét végéig kell elkészíteni, ennek elmaradása késedelmes feladat-beadásnak számít, és külön­eljárási díj kirovásával jár!

A diplomaterv elkészítéséhez a hallgatók feladatlapot kapnak, amely tartalmazza a diplomaterv pontos címét, a téma részletezését, a témavezető nevét, a záróvizsga tárgyakat, és a beadási határidőt. Ennek tartalmát a témavezető állítja össze az elkészült vázlat és a félév elején megadott adatok alapján. A diplomaterv címén és a kiírt vizsgatárgyakon a feladatlap kiadása után változtatni nem lehet, ezért a vázlat véglegesítésekor a témavezetővel ezeket is egyeztetni kell.

A feladatlap két példányban készül el, és a hátoldalán találhatóaz értékelő lap, melyet a témavezető és a külső konzulens is aláír. Ennek egyik példányát a dolgozattal egyszerre, de különálló lapon kell beadni, a másikat pedig a dolgozatba kell bekötni

A diplomaterv leadásának határideje a szorgalmi időszak utolsó napja; késés esetén különeljárási díj róható ki.

A szakmai gyakorlat dolgozat és a diplomaterv kivitelezésére vonatkozó kötelező formai előírások megegyeznek a BSc-s szakdolgozat követelményeivel, az oldal alján letölthetők.

A diplomaterv szöveges részének terjedelme 70-80 oldal, mellékletek nélkül. Szöveg közben csak az 1-2 oldal terjedelmet meg nem haladó ábrák és táblázatok lehetnek, a terjedelmesebbeket sorszámozva, mellékletben kell elhelyezni.

A dolgozat bekötési sorrendje:

·      címoldal,

·      feladatlap – értékelő lap (ezek másik példánya külön adandó be!),

·      tartalomjegyzék,

·      szöveg,

·      összefoglalás,

·      ábra- és táblázatjegyzék,

·      irodalomjegyzék és

·      mellékletek.

A diplomatervet A4 formátumú, fehér papírra nyomtatva, fekete, jó minőségű kötésben (nem gyorskötésben), egy példányban kell benyújtani (ezt a hallgató a záróvizsgát követően visszakapja). A hátoldalas nyomtatás engedélyezett. A kötés felírása arany színnel: középen "DIPLOMATERV", a jobb alsó sarokban: név, alatta a benyújtás éve.

A beadással egyidejűleg a diplomatervet elektronikus (pdf) formában a kari diplomaterv-portálra is fel kell tölteni (dportal.kozlek.bme.hu). Ekkorra a kiadott minta szerint el kell készíteni a dolgozat egy egyoldalas tartalmi kivonatát is, amelyet (külön fájlként) szintén fel kell tölteni.

A diplomaterv a hallgató egyetemi képzésének befejező munkája, ezért a diplomatervben az elsajátított tárgyi tudáson kívül a hallgató a mérnöki feladatok kidolgozására való készségének kell elsősorban tükröződnie. Törekedni kell a feldolgozás rendszerességére, pontosságára, tömörségére, a szakmai kifejezések helyességére és a logikus felépítésére. A diplomaterv készítés során a belső konzulenssel folyamatos, rendszeres konzultáció szükséges. Ennek (akár részleges) elmaradása esetén a diplomaterv nem adható be. 

Beadás után a diplomatervet a Tanszék által felkért, független szakember bírálja el; a bíráló személyéről a témavezető dönt. A dolgozat és az aláírt dokumentumok eljuttatása a bírálóhoz, ill. visszajuttatása a konzulenshez alapesetben a hallgató feladata.

A tantárgy követelménye az aláírás megszerzése, hallgató a tárgyra külön osztályzatot nem kap. Az aláírás feltétele, hogy a diplomaterv olyan készültségi fokot érjen el, hogy az már akár a témavezető közreműködése nélkül is befejezető és védésre alkalmassá tehető legyen. A dolgozat érdemjegyéről a záróvizsga-bizottság határoz.

2017. február 6.

A diplomaterv készítéséhez szükséges dokumentumok:

Tájékoztató
Diplomaterv címlap   
Szerkesztési útmutató (pdf)
Szerkesztési útmutató (docx)    
Tartalmi kivonat - minta    
Go to top