Záróvizsga:

A záróvizsgára bocsátás feltétele a mintatantervben rögzített valamennyi tantárgy, beleértve a szabadon választott tantárgyakat is (minimum 120 kreditpont), valamint minden, a tanterv szerinti kritérium feltétel (testnevelés, 4 hét szakmai gyakorlat) teljesítése és a diplomaterv beadása. A záróvizsgára a hallgatónak jelentkeznie kell a Neptunban (ügyelve a Tanszék nevének helyes kiválasztására), a Tanszéken pedig a záróvizsga-felelősnél (Soltész Tamás).

A záróvizsga a diplomaterv védéséből és három tantárgy vizsgájából áll. A vizsgatárgyakat a hallgató a diplomaterv-készítés kezdetekor választhatja ki. A tantárgyak nem tartozhatnak ugyanahhoz a modulhoz (pl. csak szakos vagy csak szakirányos tárgyak), továbbá együttes kreditértékük minimum 15 pont kell, hogy legyen. A tárgyak félévi követelményeire vonatkozóan nincs előírás (vizsgás vagy évközi jegyes tárgy is lehet).

A záróvizsga-időszak a vizsgaidőszak utolsó két hete. A záróvizsga-beosztás a záróvizsga tárgyaktól és a bizottságok összetételétől függ, azon változtatni nem lehet. A végleges vizsgabeosztást a Tanszék a honlapon hozzáférhetővé teszi. A kiírást mindenki a saját érdekében kísérje figyelemmel, mert a vizsga időpontjáról a hallgatók külön, személyes értesítést nem kapnak!

A záróvizsga lebonyolítása:

A záróvizsga két részből áll: a diplomaterv védéséből és a záróvizsga tárgyakból tett szóbeli vizsgából. A záróvizsga tantárgyak a diplomaterv feladatlapon szerepelnek, ezeket a tévedések elkerülése érdekében célszerű ellenőrizni! A kiírt vizsgatárgyakon változtatni nem lehet.

A záróvizsga előtti napokban a hallgatónak meg kell kapnia a diplomaterv bírálat egy példányát, hogy a védésre fel tudjon készülni. Megvédeni csak olyan dolgozatot lehet, amely – az összefoglalóval együtt – legalább 2 nappal a vizsga előtt fel lett töltve a diplomaterv-portálra, a nyomtatott példány pedig (aláírt értékelő lappal és bírálattal együtt) le lett adva a témavezetőnél vagy a záróvizsga jegyzőjénél.

A záróvizsga lebonyolításáról a tanszéki konzulens ad további információt, illetve ő nyújt segítséget a diplomaterv védésére való felkészüléshez. A záróvizsgán tábla és projektor mindig rendelkezésre áll. Amennyiben a diplomaterv ismertetéséhez valamilyen speciális szoftverre is szüksége van a hallgatónak, igényét legkésőbb a védés előtt 2 munkanappal jelezze. A záróvizsga jegyzőkönyv vezetője (jegyző) gondoskodik a felszerelésekről, de a technikai problémák megelőzése érdekében az elkészített prezentációt és programot feltétlenül ki kell próbálni a vizsga előtt a megfelelő számítógépen. Ennek lehetőségéről a jegyző ad tájékoztatást.

A záróvizsga kezdete előtt 15 perccel minden aznapra beosztott hallgatónak az alkalomhoz illő öltözetben meg kell jelennie, függetlenül a vizsgázók kiírt sorrendjétől. A vizsgázók sorrendjét, és a záróvizsga befejezésének várható időpontját a vizsgabizottság elnöke a vizsga kezdetekor hirdeti ki. A záróvizsga eredményhirdetésére az aznapra beosztott összes hallgató vizsgájának befejezése után kerül sor, amelyen minden hallgatónak jelen kell lennie.

Az oklevél minősítése:

Az oklevél eredményét az a), b), és c) részeredmények összegeként kell kiszámítani:

a)      a teljes tanulmányi időszakban megszerzett súlyozott tanulmányi átlag 0,5-tel szorozva,

b)      a diplomaterv érdemjegye 0,3-mal szorozva,

c)       a záróvizsga érdemjegyeinek átlaga 0,2-vel szorozva.

A sikeres záróvizsga után kérésre a KTH igazolást állít ki az oklevél megszerzéséről, így az a diploma átvétele előtt is igazolható.

 2017. február 6.

Tájékoztató
Záróvizsga tételek  
Go to top