Válóczi Dénes, PhD hallgató

 • Az intermodális csomópontok telematikai fejlesztésére vonatkozó megoldási módok kidolgozása. Lágy irányítási beavatkozások hatásvizsgálata.
 • Utasinformatikai szolgáltatások minősítési eljárásainak kidolgozása csomóponti környezetben, helyváltoztatási láncokhoz illesztve.
 • Komplex információszolgáltató internetes rendszerek értékelő elemzése, hiányok, továbbfejlesztési lehetőségek összefoglalása. Megvalósíthatósági tanulmány készítése, gyakorlati megvalósítás.
 • Tudatos közlekedés, a szállítás előtti és közbeni döntések befolyásolásának módszerei. Helyváltoztatási igények módosítása, megváltoztatása, kiváltása informatikai eszközökkel.
 • A multimodális mobilitás-szervező funkcionális és információáramlási modellezése.

Esztergár-Kiss Domokos, PhD hallgató

Személyközlekedési módok összekapcsolása és helyváltoztatási láncok optimalizálása integrált telematikai rendszer alkalmazásával:

 • a kutatás szempontjából releváns információtechnológiai eszközök, illetve módszerek felkutatása és megismerése; hiányosságok és továbbfejlesztési lehetőségek feltárása
 • utazástervező információs rendszerek összehasonlítására vonatkozó összefoglaló cikk publikálása
 • a multimodális személyközlekedési információs rendszermodell megtervezése - a szerkezeti és működési modell kidolgozása, illetve az adatok áramlásának meghatározása
 • utas, illetve üzemeltető oldali funkciókhoz tartozó modulok részletes kidolgozása
 • a kidolgozott modell tesztelése és verifikálása - szimulációk és a paramétertér vizsgálata, részleges próbarendszer felállítása
 • a rendszer gyakorlati bevezetésének vizsgálata - előfeltételek és megvalósítandó lépések meghatározása
 • az egyik hardverösszetevő (pl. mobil személyi telematikai készülék) funkcióinak megvalósítása

Kózel Miklós, PhD hallgató

A közösségi közlekedési kínálat minőségének javítása és a módválasztás elősegítése a közösségi közlekedés előnyben részesítésén keresztül

A kutatások a közösségi közlekedési járművek előnyben részesítésének hatékony, összetett eszközeinek bemutatására, alkalmazási lehetőségeinek (pl. hatékony kombinációinak) vizsgálatára, új előnyben részesítési lehetőségek kidolgozására irányulnak, valamint magában foglalják az elérhető rendszerelőnyök (pl. utazási időmegtakarítás) értékelését is.

A téma részletezése:

 • Az előnyben részesítési eszközök különböző kombinációinak vizsgálata (pl. épített megoldások + forgalomtechnikai eszközök), az így várható eljutási idők becslése, megbízhatósága, valamint összefüggések feltárása a befolyásoló tényezők között;
 • Új csomóponti (jelzőlámpás) előnyben részesítési stratégiák (pl. utasóra veszteség minimalizálása, mint célfüggvény) kidolgozása, a várható eredmények vizsgálata;
 • Az előnyben részesítést biztosító statikus elemek (pl. buszsáv) dinamikus, azaz időben és térben változó rendelkezésre állása megvalósítási modelljének kidolgozása;
 • A közösségi közlekedés előnyben részesítése céljából alkalmazható megoldások, a minőségi paraméterekre ható intézkedések és a lehetséges módváltások vizsgálata szimulációs programok segítségével, illetve azok összehasonlítása;
 • A külföldi és a szimulációs eljárások során szerzett tapasztalatok felhasználásával a közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalát növelő – utazási időre és sebességre vonatkozó – rendszerkoncepciók és alkalmazási területeik alapjainak kidolgozása.

Soltész Tamás, PhD hallgató

A forgalmi modellezés felhasználása az intelligens közlekedési rendszerek kialakításában:

 • Az intelligens közlekedési rendszerek hazai és nemzetközi példainak vizsgálata, jelenlegi felépítésük, működésük részletes elemzése.
 • A jelenleg alkalmazott forgalmi modellező eljárások, szoftverek jellemzőinek összevetése.
 • A közlekedési hálózat és a rajta lebonyolódó forgalom különböző leképezési módjainak vizsgálata.
 • Dinamikus forgalmi modellezésre épülő közúti forgalomirányító rendszer koncepció alapjainak kidolgozása. A forgalmi folyamatba való beavatkozás módjának és eszközeinek kiválasztása.
 • A szabályozó rendszer lehetséges felépítési, működési változatainak értékelése, várható hatásaik szimulációval történő meghatározása. Az eredmények alapján optimálisnak ítélt koncepció kidolgozása (a meglévő hazai infrastruktúrát is alapul véve). A rendszer továbbfejlesztési lehetőségeinek elemzése (pl. integrált közlekedésirányítási rendszer).

Bánfi Miklós, PhD hallgató

A vasúti személyszállítás Európai Uniós elvárásokhoz igazodó fejlesztése:

 • A hazai vasúti személyszállítás felmérése, összehasonlítása az Európai Unió és egyéb területek (Japán, Amerika) fejlettebb rendszereivel;
 • A hazánkon kívül már működő, tesztelés alatt álló, vagy megvalósítás előtt levő újszerű vasúti technológiák vizsgálata, multikritériumos elemzése;
 • Újszerű technológiák hazai implementációjának vizsgálata, vasútüzemi hatásainak elemzése modellezéssel.

A kutatás kiterjed a járművek, a kiszolgáló létesítmények, a biztosítóberendezések, a menetrendek, az információs rendszerek és az intelligens közlekedési rendszerek területére is. A technológiák implementálásánál legfontosabb irányelvekként az Európai Unió intermodalitásra és integrációra való ajánlásait kívánom figyelembe venni.

Sándor Zsolt, PhD hallgató

Közúti forgalmi jellemzők befolyásolása integrált infokommunikációs technológiával:

A különböző forgalmi eredetű problémákra egy lehetséges megoldást kínál az intelligens közlekedési rendszerek használata. Az ITS alkalmazások alapvető céljai:
(1) közlekedésbiztonság növelése forgalmi menedzsment intézkedések és forgalmi információszolgáltatás által,
(2) hálózati hatékonyság fokozása és a forgalomlebonyolódás javítása soft és hard beavatkozások által,
(3) a közlekedésből eredő környezeti hatások csökkentése.

Feladatok, célkitűzések:

 • Az intelligens közlekedési rendszerek történelmének áttekintése európai és hazai szemszögből;
 • A jelenlegi hazai és nemzetközi (elsősorban európai és észak-amerikai) ITS és infokommunikációs alkalmazások bemutatása, működésének elemzése és több szempont szerinti csoportosítása;
 • A jelenlegi és a látens igények meghatározása, elemzése. Annak vizsgálata, hogy az intelligens megoldások hatására a közlekedési alapfolyamatban milyen lehetséges kedvező változások realizálódhatnak, ezeket hogyan lehet elérni;
 • Közúti közlekedéshez és az ITS-hez kapcsolódó tudományterületek összekapcsolása (közlekedéspszichológia, ergonómia, információ-design), a multidiszciplinaritás fokozása;
 • Technológia újdonságok közlekedési alkalmazása.
 • Utazási és szállítási láncok áttekintése, elemzése, annak vizsgálata, hogy az ITS alkalmazások és szolgáltatások mind a megrendelő / utas, mind a szolgáltató szemszögéből hogyan biztosíthatják a hatékonyabb közlekedést valamint forgalomlebonyolódást. Ezekhez kapcsolódóan mintarendszer kidolgozása, mely hatékony információáramlást biztosít.

Nagy Enikő, PhD hallgató

Személyközlekedési rendszerek összekapcsolása, a folyamatok adaptív szervezési és irányítási módszereinek fejlesztése:

 • személyközlekedési rendszerekhez kapcsolódó információkezelési eljárások vizsgálata, a hiányosságok feltárása, továbbfejlesztése,
 • a felhasználók információs igényeinek feltárása,
 • utazási módok informatikai hátterének vizsgálata,
 • a humán munkaerő döntési folyamatainak vizsgálata – az automatizálási lehetőségek feltárása,
 • az utazók döntési folyamatainak, igényeinek feltárása, üzemeltetői oldalról a forgalomirányítás területén alkalmazott módszerek, folyamatok vizsgálata,
 • a helyváltoztatási lánc során felmerülő döntéstámogatási lehetőségek vizsgálata,
 • az utazók eszköz –és útvonalválasztási döntéseinek elemzése,
 • mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségének vizsgálata a közlekedésben,
 • személyközlekedési információs rendszermodell kidolgozása, tesztelése, hatásának vizsgálata.

Caesar Bálint, PhD hallgató

Utazói döntéseket befolyásoló módszerek fejlesztése és az alkalmazásuk hatásainak értékelése:

 • az információk forrásának feltárása, amelyek a személyközlekedési döntéseknél felhasználhatók;
 • a valós idejű információk hasznosságának vizsgálata, meghatározva a rendelkezésre állás korlátait, értékét és elévülési idejét;
 • a multimodális láncok egészének és elemeinek több szempontú értékelése;
 • emberi mozgásminták felhasználhatóságának vizsgálata, felhasználói csoportok képzési lehetőségei;
 • externális költségek és hasznok pénzben kifejezhetővé tétele;
 • gazdasági elemzések elvégzése, pl. költség-haszon, vagy multikritériumos elemzés;
 • utazási igényeket és az utazói elvárásokat megismerő és befolyásoló módszer kidolgozása, amely során a személyközlekedési kapacitások és igények hatékonyan egymáshoz rendelhetők.
Go to top